TÁJÉKOZTATÓ AZ ELÁLLÁS JOGÁRÓL

DOKUMENTUM LETÖLTÉSE


Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztónak minősülő személy a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költségviselését. Ügyfélszolgálatunk utánvétes küldeményként visszaküldött terméket nem vesz át.

Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfelet (fogyasztót) terheli a kiszállítás és a termék visszajuttatásának költsége. Valamint abban az esetben, ha a kiszállítás ingyenesen történt, az Ügyfélnek (fogyasztónak) meg kell térítenie a termék súlya alapján kalkulált kiszállítás költségét is,amit kedvezményként a Szolgáltató elengedett a házhozszállításkor. Szolgáltató követelheti a termék eredeti csomagolásban, újraértékesíthető állapotban történő visszajuttatását, illetve követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Nem illeti meg az elállási jog az Ügyfelet (fogyasztót) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát az alábbi esetekben:

a./ a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b./ olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c./ romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

d./ olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

e./ olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

f./ lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának, nyomtató kellékanyagok tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

g./ a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget az Ügyfél részére.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja;

e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

Az Ügyfél köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Ügyfélbizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben Ügyfél élni szeretne elállási jogával, annak jelzését írásban kell megtennie a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, e-mailen történő jelzés alkalmával pedig a beérkezett e-mailnek a Szolgáltatónál való hozzáférésének időpontját. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Ügyfél Szolgáltató részére.

Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése az Ügyfelet terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül az Ügyfél által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletet megtalálja honlapunkon (www.nookahungary.hu).

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvét megtalálja honlapunkon (www.nookahungary.hu).

Ügyfél egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Az elállási jog gyakorlása során az Ügyfél jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a megrendelő részéről (Polgári törvénykönyv).